homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ วิชาวิทยาศาสตร์
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
ธีรพงษ์ อินทนนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12746

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. ว 4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

2. ว 4.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม

และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

3. ว 4.2 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)