เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

2. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์