กิจกรรมแนะแนว ม.5/1

ศุภณัฐ วงศ์สกุล

โรงเรียนนาน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้ความสามารถ ของตนเองได้