กิจกรรมแนะแนว ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้ความสามารถ ของตนเองได้