ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

อุไรวรรณ จันทร์ใส

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้