ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้