เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ว่าที่ร.ต.หญิง อุไรวรรณ จันทร์ใส

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้