ร่มบิน

คำอธิบายชั้นเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=GuMU9EQtnA8&list=PLarp9eZec_JTbVq2RZgjPM3Pm-JqUwa81