homeมัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน
person
มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

ผู้สอน
อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12776

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาปฏิบัติงานบ้านการตกแต่งบ้านอาหารในชีวิตประจำวันและการตัดเย็บของใข้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)