homeมัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

ผู้สอน
person
อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12776

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปฏิบัติงานบ้านการตกแต่งบ้านอาหารในชีวิตประจำวันและการตัดเย็บของใข้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)