เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ศึกษาปฏิบัติงานบ้านการตกแต่งบ้านอาหารในชีวิตประจำวันและการตัดเย็บของใข้