มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปฏิบัติงานบ้านการตกแต่งบ้านอาหารในชีวิตประจำวันและการตัดเย็บของใข้