มัธยมศึกษาปีที่๕ห้อง๕วิชาการงานอาชึพงานบ้าน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปฏิบัติงานบ้านการตกแต่งบ้านอาหารในชีวิตประจำวันและการตัดเย็บของใข้