เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ครูรัติยา ม.5/10

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัติยา ควรพินิจ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัแพร่

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง