homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ค32101)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ค32101)

ผู้สอน
สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ค32101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12786

สถานศึกษา
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

         ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้

           ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิดตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

           ระบบจำนวนจริง จำนวนจริง สมบัติของระบบจำนวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวสมบัติของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

            ผลการเรียนรู้

1.หาค่าความจริงของประพจน์

2.รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

3.บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กำหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่

4.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง

5.นำสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการไปใช้ได้

6.แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ได้

7.แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)