เคมี 3 ม.5/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

                       2.  กรด-เบส