เคมี 3 ม.5/1

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

                       2.  กรด-เบส