DTSD 137 Removable Partial Denture

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ทพชท137 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2