home1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณE
personperson_add
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณE

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณE

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12817

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)