homeภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
personperson_add
ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

ผู้สอน
wandee nulong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12822

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)