ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี