homeปวส.1_การตลาดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557
personperson_add
ปวส.1_การตลาดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1_การตลาดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12842

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)