การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

กระบวนการทำงาน ออกแบบ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส และขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คัดเลือกหัวข้อ ศึกษาค้นคว้าจัดทำโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทำรายงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบ