homeการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
person
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12860

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

กระบวนการทำงาน ออกแบบ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส และขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คัดเลือกหัวข้อ ศึกษาค้นคว้าจัดทำโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทำรายงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)