homeการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
personperson_add
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

กระบวนการทำงาน ออกแบบ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส และขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คัดเลือกหัวข้อ ศึกษาค้นคว้าจัดทำโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทำรายงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)