home921-301 การควบคุมคุณภาพ
personperson_add
921-301 การควบคุมคุณภาพ

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
921-301 การควบคุมคุณภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12870

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทนำ ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ สถิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุม แผนการชักสิ่งตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชักสิ่งตัวอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)