เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-301 การควบคุมคุณภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทนำ ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ สถิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุม แผนการชักสิ่งตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชักสิ่งตัวอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมคุณภาพ