home921-301 การควบคุมคุณภาพ
person
921-301 การควบคุมคุณภาพ

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
921-301 การควบคุมคุณภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12870

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทนำ ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ สถิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุม แผนการชักสิ่งตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชักสิ่งตัวอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมคุณภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)