2/57 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร(ส.1คอ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร(ส.1คอ)