ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Microsoft Office PowerPoint)