ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (FlipAlbum:E-Book)