home4122102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
person
4122102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย

ผู้สอน
ผศ. สหชาติ สรรพคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4122102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)