home1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณD
personperson_add
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณD

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณD

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12901

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)