เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-101 principles of Industrial Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อศึกษาความหมาย โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความสำคัญและกระบวนการในการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

Definition; structure; role; function; importance; process of industrial management;problem and solution applied in the organization