homeวิจัยทางการศึกษา
personperson_add
วิจัยทางการศึกษา

ผู้สอน
Kessaree Ladlia
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิจัยทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12946

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.รายวิชาชีพครูหลักสูตรปี54สาขาการศึกษาปฐมวัย

2.นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปี4กลุม2รหัส54

3.ภาคเรียนที่1/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)