วิจัยทางการศึกษา

Kessaree Ladlia

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.รายวิชาชีพครูหลักสูตรปี54สาขาการศึกษาปฐมวัย

2.นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปี4กลุม2รหัส54

3.ภาคเรียนที่1/2557