หน้าที่พลเมือง63

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6