คอมพิวเตอร์ ป.6

กัลย์ธีรา แสนเทพ

โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ป.6