homeการโปรแกรมเบื้องต้น ง20244
person
การโปรแกรมเบื้องต้น ง20244

ผู้สอน
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรมเบื้องต้น ง20244

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13020

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการใช้งานอุปกรณ์ชุด  ipst++


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)