homeการโปรแกรมเบื้องต้น ง20244
personperson_add
การโปรแกรมเบื้องต้น ง20244

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรมเบื้องต้น ง20244

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13020

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการใช้งานอุปกรณ์ชุด  ipst++


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)