PHYSICS 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4/1 เทอม2

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ห้องเรียน ฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน ไม่จำกัดสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูล สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา