homeรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13053

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. ซอฟแวร์ในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)