รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. ซอฟแวร์ในการทำงาน