homeการเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1
person
การเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13057

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการและวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการวางแผนการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นแผนภาพและข้อความและการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม และภาษาโปรแกรม ในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบระบบงาน บำรุงรักษา และพัฒนาระบบงานได้ ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)