การเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1
ผู้สอน

ฉัตรชัย โอษะคลัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13057

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการและวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการวางแผนการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นแผนภาพและข้อความและการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม และภาษาโปรแกรม ในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบระบบงาน บำรุงรักษา และพัฒนาระบบงานได้ ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.