นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุกูลนารี ที่ได้เรียนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์