ดนตรีตามใจ 6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ 33102

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข

โรงเรียนธัญรัตน์