ม.4/1-1

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย