ม.4/1-1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย