ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วีระ รุดโถ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี