homeC10 อิทัปปัจจยตากับงานคุณภาพ
personperson_add
C10 อิทัปปัจจยตากับงานคุณภาพ

ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
C10 อิทัปปัจจยตากับงานคุณภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1309

สถานศึกษา
HA National Forum ครั้งที่13

คำอธิบายชั้นเรียน

 

อิทัปปัจจยตากับงานคุณภาพ

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท   (วัดสระเกศ)

 

“อิทัปปัจจยตา”  คือ “ภาวะที่มีอันนี้ๆ เป็นปัจจัย”, ความเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย, กระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัย, กฎที่ว่า
           “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;
           เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ”

เป็นอีกชื่อหนึ่งของหลัก ปฏิจจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ[1]

          อิทัปปัจจยตา เป็นหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย หลักอิทัปปัจจยตา แสดงให้เห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องกัน อาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่างเป็นกระแส ในภาวะที่เป็นกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปให้เห็นแง่ต่างๆ ได้ คือ

-            สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กัน

-            สิ่งทั้งหลายมีอยู่โดยความสัมพันธ์

-            สิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย[2]

ว่าโดยการประยุกต์หลักอิทัปปัจจยตา วิถีแห่งพระพุทธศาสนาก็คือ กระบวนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กัน ของกาย-จิต และปัจเจก-สังคม  โดยมีธรรมและวินัยเป็นแก่น แกน กลไกในการพัฒนา อาศัยโลก เพื่อพ้นโลก และให้โลกอาศัย  เพื่อพ้นทุกข์ ถึงสุข ทั้งกาย-ใจ ตามเหตุปัจจัยของตน[1] ดู พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

[2] ดูเพิ่มเติมได้จาก พุทธธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

down load 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)