วิทยาศาสตร์ชั้น ม. 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อวกาศ