ชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

นิภา ปะมา

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและอาชีพ  มีความสำคัญและจำเป็นต่อการศึกษา และประกอบอาชีพ