ม.1สังคมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจึงจำเป็นต้องเรียนรู้