ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์

อณุวัฒน์ ปักกะสาตัง

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์