การงานอาชีพ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม 1/1