การงานอาชีพ ม.1

titinan pratanasuntisupa

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม 1/1