ชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความน่าจะเป็น