วิทยาศาสตร์ ม.3

สุรศักดิ์ บุตรพรม

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังไฟฟ้า