เคมีพื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

    โครงสร้างอะตอม   นิวเคลียส  การเรียกชื่อสารประกอบ