เคมีพื้นฐาน ม.4

รังสิต โสภานิช

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

    โครงสร้างอะตอม   นิวเคลียส  การเรียกชื่อสารประกอบ