ชั้นมัธยมศึกษาปืที่4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้