เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปืที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ

ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม

นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้