ชั้นมัธยมศึกษาปืที่4

ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ

ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้