เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาทั่วไปทางจิตวิทยา ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป้าหมายหลักคือสันติสุขและสันติภาพ

คำอธิบายรายวิชา 

  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ