มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554


ผู้สอน
Mr. Montree Phetnachak
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

รหัสวิชา
1315

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

วิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาทั่วไปทางจิตวิทยา ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป้าหมายหลักคือสันติสุขและสันติภาพ

คำอธิบายรายวิชา 

  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books