homeมนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554
person
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

ผู้สอน
Mr. Montree Phetnachak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1315

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาทั่วไปทางจิตวิทยา ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป้าหมายหลักคือสันติสุขและสันติภาพ

คำอธิบายรายวิชา 

  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)