homeมนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554
personperson_add
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

ผู้สอน
person
Mr. Montree Phetnachak
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษย์กับการดำเนินชีวิต : รปศ.22554

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1315

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต เป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาทั่วไปทางจิตวิทยา ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป้าหมายหลักคือสันติสุขและสันติภาพ

คำอธิบายรายวิชา 

  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)