คณิตศาสตร์ ม.ต้น

พรทวี สุวรรณมิตร

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนต้น