homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3

ผู้สอน
titinan pratanasuntisupa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13158

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม .1/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)