การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3

titinan pratanasuntisupa

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม .1/2