การงานอาชีพ ม.1

เสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Course Description

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานคอมพิวเตอร์)