เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานคอมพิวเตอร์)