การงานอาชีพ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานคอมพิวเตอร์)