เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

201700 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมาย บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ การสื่อสารกับการเรียนรู้ ประเภทของสื่อการเรียนรู้ พื้นฐานทฤษฎีในการออกแบบการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ เทคนิคและการปฏิบัติในการเลือกการผลิต การใช้และการประเมินผลสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ สำหรับกระบวนการเรียนการสอนและตามสภาพท้องถิ่น แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย