ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระการงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

งานบัญชีเบื้องต้น