เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

Innovation and Educational Information Management
     ศึกษาถึงรากฐานองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศ