1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา


ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา
1318

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำอธิบายวิชา

 

Innovation and Educational Information Management
     ศึกษาถึงรากฐานองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books