home1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา
personperson_add
1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1036703 การบริหารนวัคกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1318

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

Innovation and Educational Information Management
     ศึกษาถึงรากฐานองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)