ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

mail testham

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับศึกษาในรายวิชา ส 33102 สังคมศึกษา 6